Osobné údaje

Kontaktné údaje

Odborná prax

Uveďte samostatnú položku za každú relevantnú prax. Začnite najčerstvejším údajom.

Dosiahnuté vzdelanie

Uveďte samostatnú položku za každé relevantné ukončené vzdelávanie/prípravu. Začnite najčerstvejším údajom

Súbory - Povinné prílohy

Súbory - Nepovinné prílohy

Súhlas

POSKYTNUTIE KONTAKTNÝCH ÚDAJOV

ČESTNÉ VYHLÁSENIE


Súhlasím s nasledujúcimi podmienkami a čestne vyhlasujem, že:

  • informácie uvedené v mojej registrácii sú pravdivé 
  • som schopný/á posúdiť projekt vo vedných odboroch uvedených v špecializácii 
  • neposkytnem tretím osobám žiadne informácie, ktoré získam pri hodnotení projektu/ov Enviromentálneho fondu
  • nebudem hodnotiť žiadny projekt, v ktorom mám priamy alebo nepriamy osobný záujem
  • pri hodnotení projektu/ov budem postupovať iba podľa inštrukcií Enviromentálneho fondu
  • ak nebudem schopný/á dodržať tieto podmienky, budem bezodkladne informovať Enviromentálny fond o všetkých relevantných okolnostiach
  • som bezúhonný/-á;
  • som spôsobilý/-á na právne úkony v plnom rozsahu;
  • v minulosti som nebol/a trestne stíhaný/-á, odsúdený/-á za trestný čin a ani v súčasnosti sa proti mne nevedie trestné stíhanie ani priestupkové konanie, čo môžem kedykoľvek na vyzvanie Environmentálneho fondu preukázať výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace, najneskôr pred prvým výkonom odborného hodnotenia.
  • mám znalosť platných právnych predpisov Slovenskej republiky, koncepčných a strategických dokumentov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v oblasti „Zvyšovanie energetickej účinnosti budov“

Som si vedomý/á, že nedodržanie týchto pravidiel sa bude posudzovať ako porušenie spolupráce s Enviromentálnym fondom pri hodnotení projektov, za ktoré môžem byť vylúčený/á z hodnotiaceho procesu/databázy expertov Enviromentalneho fondu.