Ochrana a využívanie vôd

Osobné údaje

Kontaktné údaje

Odborná prax

Uveďte samostatnú položku za každú relevantnú prax. Začnite najčerstvejším údajom.

Dosiahnuté vzdelanie

Uveďte samostatnú položku za každé relevantné ukončené vzdelávanie/prípravu. Začnite najčerstvejším údajom

Súbory - Povinné prílohy

Súhlas

POSKYTNUTIE KONTAKTNÝCH ÚDAJOV


Súhlasím s tým, aby v prípade záujmu iných grantových agentúr v SR aj v zahraničí o získanie kontaktov na expertov na hodnotenie projektov im Enviromentalneho fondu poskytla moje kontaktné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, špecializácia podľa odborov výskumu a vývoja, e-mailová adresa a telefón.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE


Súhlasím s nasledujúcimi podmienkami a čestne vyhlasujem, že:

  • informácie uvedené v mojej registrácii sú pravdivé 
  • som schopný/á posúdiť projekt vo vedných odboroch uvedených v špecializácii 
  • neposkytnem tretím osobám žiadne informácie, ktoré získam pri hodnotení projektu/ov Enviromentálneho fondu
  • po vyhodnotení projektu/ov všetky dokumenty v elektronickej alebo tlačenej forme zničím
  • nebudem hodnotiť žiadny projekt, v ktorom mám priamy alebo nepriamy osobný záujem
  • pri hodnotení projektu/ov budem postupovať iba podľa inštrukcií Enviromentálneho fondu
  • ak nebudem schopný/á dodržať tieto podmienky, budem bezodkladne informovať Enviromentálny fond o všetkých relevantných okolnostiach

Som si vedomý/á, že nedodržanie týchto pravidiel sa bude posudzovať ako porušenie spolupráce s Enviromentálnym fondom pri hodnotení projektov, za ktoré môžem byť vylúčený/á z hodnotiaceho procesu/databázy expertov Enviromentalneho fondu.